ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

-Τριχοριζόγραμμα μοντέλο ΗΑΙRMETRIX του κατασκευαστικού οίκου CANFIELD Αμερικής