ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Λοίμωξη που οφείλεται στο Chlamydia trachomatis, μετάδοση κατά τη σεξουαλική επαφή και από τη μητέρα στο νεογνό.