ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Ο ομαλός λειχήνας αποτελεί μια συχνή οξεία ή χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια, με εντόπιση το δέρμα, τους όνυχες, τις τρίχες, τους βλεννογόνους.

Ο ομαλός λειχήνας μπορεί να επιμένει για μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις για έτη. Άλλες μορφές ομαλού λειχήνα (υπερτροφικός, στοματικός) μπορεί να επιμένει και για δεκαετίες.