ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

•	Σημάδια εκ γενετής

• Σημάδια εκ γενετής

Αγγειακές δυσπλασίες Πρόκειται για ερυθηματώδεις βλάβες που είναι παρούσες στη γέννηση και οφείλονται στην παθολογική ανάπτυξης των αγγείων (τριχοειδών, φλεβών, αρτηριών ή λεμφαγγείων). Μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλαπλές και να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του...