ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ – ΚΟΛΙΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

• Φωτοδυναμική θεραπεία PDT-Daylight PDT

• Φωτοδυναμική θεραπεία PDT-Daylight PDT

Πώς δρα: H φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης πηγής φωτός με την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή (μεθυλο-αμινολεβουλινικό) που αθροίζεται εκλεκτικά στα νεοπλασματικά κύτταρα και αυξάνει τη...